Menighedsrådet i Tårnborg sogn

Menighedsrådet i Tårnborg sogn består af 7 valgte medlemmer samt sognepræsten, som automatisk er medlem af rådet.

Menighedsrådsvalg

I forrige kirkeblad orienteredes om afholdelse af orienterings-/opstillings-møde forud for valget samt tidsfrister for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen.

Vi kan nu oplyse, at der ved ind-leveringsfristens udløb kun er indkommet den kandidatliste, der blev opstillet på opstillingsmødet og efter-følgende suppleret med den 7. kandidat således, at der på listen netop var de 7 kandidater, der skal være i menighedsrådet.

Valget er et aftalevalg når der kun indleveres én kandidatliste, og det betyder, at kandidaterne på listen er valgt til menighedsrådet, og at den planlagte afstemning den 8. november 2016 er aflyst.

Aflysningen af afstemningsvalget er bekendtgjort på menighedsrådets hjemmeside www.tårnborgkirke.dk

Desuden kan der ved aftalevalg udarbejdes en særlig stedforstæderliste, og denne liste er og så i skrivende stund udarbejdet og anmeldt til Kirkeministeriet og Roskilde Stift.

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, hvor det i kirken vil blive meddelt, hvordan menighedsrådets medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig på det konstituerende møde, der først afholdes i sidste halvdel af november, hvor dette kirkeblad er afleveret til trykning. Det kan dog allerede nu oplyses, hvem der er medlemmer af det nye menighedsråd, og hvem, der er stedfortrædere.

Det nye Menighedsråd

 * Jytte Jensen
 * Dennis Hansen
 * Annette Topholm Hansen
 * Camilla Pihl
 * Annette Christensen
 * Jørgen Christensen
 * Henning Christensen
 * Ole S. Madsen

Stedfortrædere

 * Viola Nielsen

Henning Christensen
Formand for valgbestyrelsenHvorfor er pinsen den mest oversete højtid?

Julen fejrer vi med mad, gaver, familiehygge og ikke mindst mindet om Jesu fødsel.

Påsken fejres med mindet om Jesu korsfæstelse, død og opstandelse, samt ikke uvæsentligt indstiftelsen af nadveren som den ene af kirkens to sakramenter.

Lidt i skyggen af disse to højtider har vi Pinsen, som vi kalder kirkens fødselsdag, Helligåndens komme.

Vi kender alle treenigheden, Faderen, Sønnen og Helligånden.

Men hvad er Helligånden egentlig?

Alle er bekendt med duen som symbolet på Helligånden, Johannes Døberen døbte Jesus (MK 1,10). Mange lærde har gennem tiderne forsøgt at give deres bud på Helligåndens væsen, indhold og betydning i den kristne tro.

For mange er ånd/Helligånd en uforståelig og abstrakt størrelse.

Helligåndens inderste væsen udspringer efter min overbevisning fra 1. Mos 2,7, da Gud skaber mennesket og blæser livsånde i hans næsebor.

Historien om Pinsen (Apg kap. 2) er et klart modstykke til historien om Babelstårnet (1. Mos 11,1‑9). Myten der fortæller om folket, der vil nærme sig Gud ved at bygge det store tårn. Gud splitter folket ved at give dem forskellige sprog, og det kan, efter overbevisning og tro være årsagen til stridigheder folkeslag imellem.

Helligånden er derimod den samlende kraft i stedet for at være det der splitter folk. Dette giver mening da Pinsen opfattes som kirkens fødselsdag ved Helligåndens komme.

Som Luther udtrykker det: “Ved Helligåndens virksomhed er der og skal der være en kristen kirke, det vil sige de troendes samfund, som ved ordet og sakramenterne er forenet med hverandre og med kirkens hoved, Jesus Kristus.”

Dette gør at alle troende kan få del i syndernes forladelse og det evige liv gennem dåben og den i Påsken indstiftede nadver.

For mig er det vigtigt, at ordet ånd betyder livsånde og livskraft og ikke må forveksles med noget åndeligt/spirituelt såsom ånden i glasset, åndemageri og lignende, som er modsætningen til det håndgribelige og synlige, der omgiver os.

Med disse ord håber jeg alle må få et fantastisk forår, hvor alle, hver på sin måde, vil tage del i Påsken og Pinsen som nogle centrale milepæle i den kristne tro.

Dennis Hansen
næstformand


Dagsordener og referater

Dagsordener opslås i kirkens våbenhus senest 6 hverdage inden menighedsrådsmødet.

Referater er - efter forudgående aftale - tilgængelige på præstens kontor.


Sognebåndsløsere

Ved genbesættelse af en ledig sognepræst stilling bringes alle aftaler om sognebåndsløsning til ophør.

Sognebåndsløsere må derfor henvende sig til den nye sognepræst, enten pr. brev eller telefon, for løsning af nyt sognebånd.

Tårnborg sogns Menighedsråd


Menighedsrådets arbejde

Læs mere om Menighedsrådets arbejde: Klik her


Nyt fra menighedsrådet

Ændring af beplantningen på kirkegården

Som omtalt i et tidligere nummer af kirkebladet har Slagelse- Skælskør Provsti godkendt menighedsrådets forslag til ændring af beplantningen på kirkegården, som i hovedtræk omfatter en rydning af den eksisterende beplantning langs muren i kirkegårdens vestside og etablering af en ny beplantning med lindetræer og taks. Desuden beskæres de eksisterende lindetræer langs

kirkegårdens nordside og der ændres lidt på græsarealer og belægninger.

Efteråret er jo plantetid, så størstedelen af arbejdet planlægges udført i november 2015 og vil formentlig være færdigt, når dette nummer af kirkebladet udkommer.

I menighedsrådet ser vi frem til fornyelse af beplantningen.

Beplantningen ved vest muren omfattende de store ahorntræer ryddes og giver plads til 13 nye lindetræer.

Henning Christensen, Bygnings- og kirkegårdsudvalget


Kalender

Ingen begivenheder fundet.